จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดมอบคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน ๓ ราย
๑.เด็กชายเศกอรุณ สิทธิพงค์ อยู่บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสะอาด อยู่บ้านเลขที่๖๐/๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.เด็กชายสกายสิทธิ์ รักษ์สีทอง อยู่บ้านเลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช