จังหวัดปัตตานี

เมืื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา  ๑๕.๐๐  น. นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๕ ราย
ณ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ดังนี้ -ติดตามผลการศึกษา เด็กหญิงอัสมีรา วิชา ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ผลการติดตามปัญหาและอุปสรรค พบว่า นักเรียนมีระดับผลการเรียนสะสม ๒.๘๗ สำหรับปัญหาและอุปสรรคคือ นักเรียนไม่ถนัดทางด้านวิชาคณิตศาสตร์
ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ให้มอบหมายให้ทางคณะอาจารย์ที่ปรึกษาสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์
- ติดตามผลการเรียนของ เด็กหญิงอานีตาวาห์ มะเซ็ง ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พบว่า นักเรียนมีระดับผลการเรียนสะสม ๒.๕๑ สำหรับผลการ
ติดตามปัญหาและอุปสรรค คือ นักเรียนไม่ถนัดทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ได้แนะนำให้ปรับปรุงระดับผลการเรียนให้ดีขึ้น
- ติดตามผลการเรียนของ นางสาวนารียะห์ อาเกาะ ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พบว่า นักเรียนมีระดับผลการเรียนสะสม ๓.๔๓ ไม่มีปัญหา
และอุปสรรคในการเรียนแต่อย่างใด
- ติดตามผลการเรียนของ นางสาวนาซีลา หาแว ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ พบว่า นักเรียนมีระดับผลการเรียนสะสม ๓.๔๒ สำหรับปัญหา
และอุปสรรคคือ นักเรียนมีความถนัดวิชาฟิสิกต์ แต่ไม่ถนัดทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ให้มอบหมายให้ทาง
คณะอาจารย์ที่ปรึกษาสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ - และติดตามผลการศึกษาเด็กหญิงนิอัสนะห์ นิกะจิ ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ ๓
พบว่านักเรียนมีระดับผลการเรียนสะสม ๓.๖๐ ผลการติดตามปัญหาและอุปสรรค พบว่า บิดามารดาของนักเรียนเพิ่งประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในการนี้
ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบเสื้อนักเรียน และสั่งการโรงเรียนติดตามความก้าวหน้าพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี