จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จำนวน 1 ราย ได้แก่ 1.นางสาวสุวนันท์ เกตุขาว นักเรียนศึกษาชั้น ปวช.2 ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และมอบของที่ระลึก จำนวน 1 ชุด ชุดละ 300 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับทุนดังกล่าว
ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง