จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ราย  ได้แก่
1.นางสาวศศิวิมล เทพปาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
2.นางสาวศิริพร คงทุ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
3.นายทินกร ชุมแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
มอบทุนจำนวนรายละ 2,000 บาท ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
- เวลา 13.30 น.ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.เด็กชายณัฐวุธ สงขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเตง
2.เด็กหญิงพิชฌาภา ทองจีน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
3.เด็กหญิงศรัญญา ปานเกิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุดมวิทยายน
4.เด็กหญิงกชวรรณ แสงศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดแหลมโตนด โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบทุนจำนวนรายละ 2,000 บาท
ณ โรงเรียนบ้านเตง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนอุดมวิทยายน โรงเรียนวัดแหลมโตนด

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง