จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล นางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและนายสุชาติ
ราษฏร์ดุษดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ รายนายสวัสดิ์ หอมสุด อายุ 84 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งป่วยเป็นเนื้องอกปมประสาทหู บริเวณก้านสมอง และความดันโลหิตสูง ได้รับการรักษา
โดยการผ่าตัดเนื้องอกที่สมอง รับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ได้มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี