จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวละม่อม ขันธเลิศ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ตาก ออกพื้นที่เยี่ยมเด็กนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จำนวน 1 ราย และโรงเรียนผดุงปัญญา จำนวน 2 ราย
โดยมอบเงิน ช่วยเหลือ รายละ 1,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก