กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดำรงค์ ดีสกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง มอบหมายให้นายรักเกียรติ รุ่งรัตน์ เลขานุการ
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 1 ราย และได้มอบเงินช่วยเหลือ
และเครื่องอุปโภคและบริโภค คือนายสะฟีอีน ระสูดิง อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านอัยเยอร์ควีน ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง
จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง