จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางชนากานต์ บุตรสาระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางมันทนา อาจแก้ว กรรมการเหล่ากาชาด นางธัญญลักษณ์ ภิญโญพานุวัฒน์
กรรมการเหล่ากาชาด นายเอกนันท์ อาจแก้ว กรรมการเหล่ากาชาด นางนุชนาฎ เพ็ชรสูงเนิน กรรมการเหล่ากาชาด นางทัศนีย์ สร้างการนอก
กรรมการเหล่ากาชาด, นางอารี นันทการณ์ ที่ปรึกษา, นางเอมอร ตาตินิจ ที่ปรึกษา, น.ส.เกศรินทร์ ผาสุก ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด
ร่วมออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 50จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น