จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่จังหวัดอุทัยธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามเด็กนักเรียนที่ได้รับ
พระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบกำหนดการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2561 ถึงวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่ เขต 1 เขต 2 ออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้
พระราชทานทุนการศึกษา ดังนี้
1. นางสาวนัททิมา อ่อนพิมพ์ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา ชื่อทุน ม.ท.ศ. อยู่บ้านเลขที่ 37/3 ม.7ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
2.นางสาวสกุลกาญจน์ พันธ์ โรงเรียนอุทัยธรรมมานุวัตรวิทยา ชื่อทุน ม.ท.ศ. อยู่บ้านเลขที่ 2 ม.8 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
3.นางสาวธนภรณ์ ไทยขำ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ชื่อทุน ม.ท.ศ. อยู่บ้านเลขที่ 31 ม.4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
4. เด็กหญิงขวัญจิรา เจตเกษตรกรณ์ โรงเรียนวัดหนองยาง ชื่อทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ อยู่บ้านเลขที่ 115/30 ม.3 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่นักเรียนทุนฯ 1 ชุด ต่อนักเรียนทุนฯ 1 คน จำนวน 4 ชุด

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี