จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมนางพีรวรรณ ชีวัยยะ นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ นายอำเภอและสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ในพื้นที่อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส ดังนี้
- เวลา ๐๙.๓๐ น. เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ณ หอประชุมอำเภอตากใบ จำนวน ๔ ราย พร้อมมอบถุงธารน้ำใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยฯ
- เวลา ๑๑.๐๐ น. เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ณ หอประชุมอำเภอสุไหงปาดี จำนวน ๖ ราย พร้อมมอบถุงธารน้ำใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่วยฯ
ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส