จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  นางยินดี  พร้อมมูล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางพีรวรรณ ชีวัยยะ นักวิชาการสารธารณ
สุขชำนาญการ นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่อำเภอจะแนะ
และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ดังนี้
- เวลา ๐๙.๓๐ น. เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ จำวนวน ๔ ราย พร้อมมอบถุงธารน้ำใจ เพื่อกำลังใจผู้ป่วยฯ
- เวลา ๑๓.๐๐ น. เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ณ หอประชุมอำเภอแว้ง จำนวน ๗ ราย พร้อบมอบถุงธารน้ำใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยฯ
ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส