จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เด็กหญิงศันศนีย์ แดงเศรษฐี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพื่อติดตามผลการเรียน และมอบทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท
โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการ อาจารย์ที่ปรึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 13:30 น.
นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย โดยมีนางกรกมล ยุติธรรม
นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย กล่าวต้อนรับและรายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา มีกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยให้การต้อนรับและร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี