จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ออกติดตามตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดย นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ​

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี