จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสมาคม ให้แก่คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และให้เกียรติบรรยายพิเศษด้วย ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง