จังหวัดกาฬสินธุ์

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุวกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมดำเนินโครงการฝึกอบรมยุวกาชาดและสมาชิกแม่บ้านมาหาดไทย ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการจำนวน 600 คน เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เมอบเสื้อที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าการอบรมตามโครงการดังกล่าว และได้มอบหนังสือที่ระลึก
สวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้รับจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์