กิ่งกาชาดแว้ง จังหวัดนราธิวาส

นายกกิ่งกาชาดแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยราชการทุกส่วน ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
กองกำลังในพื้นที่ ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแว้ง โดยมีปลัดจังหวัดเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

กิ่งกาชาดแว้ง จังหวัดนราธิวาส
กิ่งกาชาดแว้ง จังหวัดนราธิวาส