จังหวัดยะลา

นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
มอบไม้เท้า เครื่องอุปโภค-บริโภคและเงินสด รายละ 500 บาท ตามโครงการจัดหาไม้เท้ามอบผู้สูงอายุด้อยโอกาส
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (โครงการต่อเนื่อง)
ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต และอำเภอกรงปินัง จำนวน 64 ราย
คิดเป็นมูลค่า 116,096 บาท เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา