จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเตรียมการจัดงานกาชาด
และงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2563 รวม 9 วัน 9 คืน ที่บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้ชื่องานว่า "งานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร" ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็น
ประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดมุกดาหาร ผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดมุกดาหาร ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารมากขึ้น รวมทั้งเป็นการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการ
สาธารณกุศล ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร