จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสิริพร จังตระกุล รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, นายปานทอง สระคูพันธ์, นายศรัทธา คชพลายุกต์, นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์, นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น, นางสุจินดา สระคูพันธ์, นางชะตา ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, นายอลงกต วรกี ปลัด
จังหวัดขอนแก่น เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมรับบริจาคเงิน
และสิ่งของในงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562”จากอำเภอ, ส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
เพื่อจัดหารายได้และของรางวัลในการออกร้านธารากาชาด ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริจาคเงินสด รวมจำนวนทั้งสิ้น 641,527 บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) และสิ่งของต่างดังนี้
-รถจักรยานยนต์ จำนวน 68 คัน
-รถจักรยาน จำนวน 247 คัน
-ตู้เย็น จำนวน 38 หลัง
-โทรทัศน์ จำนวน 10 เครื่อง
-พัดลม จำนวน 374 ตัว
-เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ รวมกว่า 3,813 รายการ

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น