จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมประชุมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมด้วย
ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง