จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อประชุมชี้แจงและหารือการบริหารงานของ
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอ
ทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี