จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ ร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นงานท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและรักษา สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเสริมสร้างเศรษฐกิจให้หมุน
เวียนภายในจังหวัดแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่