จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ต.ค.62 เวลา 14.00 น. อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงฯ) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรม
บำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ภายใต้ชื่องาน "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100ล้านต้น
งานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นรวงผึ้งที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกเมื่อวันที่ 3ธ.ค.60 และบำรุงรักษาต้นพะยูงที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเมื่อวันที่ 19ม.ค.61 และชมนิทรรศการ/ฐานเรียนรู้ โดยมี ปทส. อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมชลประทาน
ผู้บริหาร/บุคลากร ทส. หน.ส่วนราชการระดับ จ. นอ.นาดี ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ปชช. นร./นักศึกษา ศิลปินดารา และสื่อมวลชน
รวมกว่า 1,000คน ร่วมกิจกรรม

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี