จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานโครงการรณรงค์
“คนไทย ฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม 2562 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรบราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมในพิธีอย่าง
พร้อมเพียง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร