จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช