จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมถึง
ประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อย
ทหารพรานที่ ๔๔๑๖ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง
หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน เพราะทุกคน คือ คนไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เชิญถุงพระราชทาน และสิ่งของพระราชทาน ไปมอบ และเยี่ยมให้กำลังใจ กับติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงยังความปลาบปลื้มแก่เจ้าหน้าที่
ประชาชนทุกหมู่เหล่า อย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี