จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะฯ ร่วมการประชุม
เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 3/2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาด
แต่ละจังหวัด การได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
และภารกิจของสภากาชาดไทยต่อไป

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์