จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2562 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนพระองค์และประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิ
คุณพุ่ม พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,หน่วยงานข้าราชการ,สถานศึกษา,นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงประทาน
ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดพัทลุง จำนวน 104 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ประจำปีการศึกษา
2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง