จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางฐิติมา ศิริธร รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมพิธืเปิดศูนย์บูรณาการรังสีร่วมรักษาตรังรวมแพทย์ ที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง