จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒  นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้นางเตือนใจ ชีช้าง
ผู้ดูแลเด็กพิการ นำเด็กพิการเข้ารรวมประชุมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฎิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (ภาคใต้)
ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช