จังหวัดตรัง

นายปรัตถกร แสงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวปิยวรรณ ชูช่วย นางสาววรินทร คลังจันทร์ นางสาวกมลชนก ชัยชนะ เจ้าหน้าที่ผู้พิการ
ประจำเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาด(ภาคใต้) ระหว่างวันที่
12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง