จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพ็ญศรี สุขเขียว
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงสระ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนของชาติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562
รวมระยะเวลา 2 วัน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกาะหุงแกงฟาร์ม  ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงสระ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครอง และอาสายุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี