จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ ๒ ค่ายสมเด็จ
พระสุริโยทัย กรมทหารราบที่ ๑๕๓, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, ปลัดอำเภอ,
ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมคนไข้ผู้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑)นางแมะซง แวอุมา อายุ ๖๑ ปี ซึ่งป่วยด้วยอาการ มะเร็งปากมดลูก ระยะที่ ๑ ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๗๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี
๒)นางแมะนะ มะนิ อายุ ๕๐ ปี ซึ่งป่วยด้วยอาการน้ำท่วมปอด, ธาลัสซีเมีย และโรคหัวใจ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี
จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูล พบว่าคนไข้ ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาเรียบร้อยแล้ว แต่มีฐานะค่อนข้างยากจน จึงต้องการความช่วยเหลือด้านค่าเดินทาง
ไปรักษาพยาบาล ในการนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ ชี้แจงและทำความเข้าใจพร้อมให้แนวทางในการเสนอความต้องการเข้าเป็นคนไข้
ในพระบรมราชานุเคราะห์ ,ขอความร่วมมือให้หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ดำเนินการ ขอให้คนไข้เป็นคนไข้ พอ.สว. เพื่อรับสิทธิ์เบิกค่าเดินทาง
ไปรักษา ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และมอบถุงธารน้ำใจ
และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวนรายละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น ได้ขอให้หน่วยงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ช่วยแนะแนวทางหาเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเพื่อเป็นช่องทางหารายได้เสริม เนื่องจากในปัจจุบันผู้ดูแลคนไข้
ต้องออกจากงาน มาดูแลคนไข้ และไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นใด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี