จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
พร้อมมอบเข็มให้กับสมาชิกยุวกาชาด ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายปราโมทย์ พรหมโหร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี, คณะผู้บริหารสถานศึกษา
ครู, บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วมพิธี วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด
และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีสิทธิ์ที่จะประดับ
เข็มเครื่องหมายยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน รวมถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ในอันที่จะได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมกิจการ ยุวกาชาด

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี