จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.  นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางกาญจนา พรหมด้วง บ้านเลขที่ 158/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายประโยชน์ สมศักดิ์
นายอำเภอป่าพะยอม กล่าวต้อนรับ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
อำเภอป่าพะยอม ผู้นำท้องถิ่น ประจำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านใกล้เคียง ร่วมเป็นเกียรติส่งมอบบ้านกาชาด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เข้า
ร่วมส่งมอบบ้านกาชาดฯ ได้มอบเงินและของที่ระลึกให้แก่ บ้านนางกาญจนา พรหมด้วง บ้านเลขที่ 158/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง