จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน “ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน " บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง " เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนายประกอบ รักสกุล
บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการ และ นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอกงหรา กล่าวต้อนรับ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนอำเภอกงหรา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาประจำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านใกล้เคียง ร่วมเป็นเกียรติ
ส่งมอบบ้านกาชาด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เข้าร่วมส่งมอบบ้านกาชาดฯ ได้มอบเงินและของที่ระลึกให้แก่ บ้านนายประกอบ รักสกุล บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 14
ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง