จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
ร่วมกับสมาชิก พอ.สว. ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่ 30 ชุด มอบแว่นตาให้แก่ผู้มีความผิดปกติทางสายตาในพื้นที่
จำนวน 34 ชิ้น และช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม  ฟื้นฟูสุขภาพ  อนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ณ โรงเรียน
บ้านเกาะยาว ม.1 บ้านเกาะยาว ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล