จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทีมคณะวิทยากรแกนนำการดูแลผู้สูงอายุ จากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางเพ็ญศรี สุขเขียว
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลท่าโรงช้าง โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคมและโรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมประเมินผลการพัฒนา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานในพิธีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม สรุปและประเมินผลการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย ระหว่างจังหวัดโดย ศูนย์ฝึกอบรม
ปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี