จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องจาบังติกอ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โดยมี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, จิตอาสาสภากาชาดไทยที่อยู่ในพื้นที่ ๑๒ อำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมฝึกอบรม
ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสถานีกาชาดสิรินธร
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลให้แก่จิตอาสาสภากาชาดไทยในกิ่งกาชาดอำเภอ และเหล่ากาชาดจังหวัด ในพื้นที่
สามจังหวัดชายเดนภาคใต้ ให้สามารถบรรเทาความเจ็บปวดทรมาน ช่วยชีวิตให้ปลอดภัยได้พร้อมทั้งให้จิตอาสาสภากาชาดไทยในกิ่งกาชาดอำเภอ
และเหล่ากาชาดจังหวัดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดการบาดเจ็บ และเพื่อเป็นที่พึ่งพิงของสมาชิก
ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอีกด้วย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี