จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม2562 เวลา 11.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง