จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางวันดี วุ่นซิ้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางจิราพร ศิลปเทศ
รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ และสมาชิก ร่วมพิธีเปิดป้าย 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เส้นทางชัยภูมิ-อุทยานแห่งชาติตาดโตน
ระยะทาง 16 กิโลเมตร โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน ณ ถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ