กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
ร่วมพิธีเปิดปั่นรวมใจภักดีรักในหลวง “ BIKE FOR KING ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณหน้าตึกอุบ้ติเหตุ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย - เวลา 07.00 น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวเปิด และนำปั่นตามเส้นทางที่กำหนด
โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ประธานพิธี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ