จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อำเภอเมืองขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี
พ.ศ.2540 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น