จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด " หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด "
ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยชมรม อาสายุวกาชาดจังหวัดอุทัยธานีซึ่งประกอบด้วย โรงเรียน
ตลุกคู่วิทยาคม โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย
ในการปลูกฝังเยาวชนอายุระหว่าง 15 -25 1ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคมด้วยจิตอาสา และเพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้
ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย และเกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดย นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคต ได้กรุณา
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี