จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางกฤษณา กังสนันท์
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 15 จังหวัดในเขตภาคใต้ ” โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ
และปาฐกถาพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบูรณาการ
การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยระหว่างหน่วยงานของสภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องการรับบริจาค
การบริหารจัดการคลัง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงโครงการเพิ่มศักยภาพให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ด้วยชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ตลอดจนสามารถบริหาร จัดการความเสี่ยง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี บุคลากร
จากเหล่ากาชาดจังหวัด และ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ภาคใต้ 15 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช
นราธิวาส ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี และยะลา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรม
เรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงาน บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี