กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 การประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือความร่วมมือของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน ระหว่างสภากาชาดไทย จังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล และอาสาสมัครกู้ภัยทะเลชุมชน โดย นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหัวดกระบี่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบี่ ให้เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งสภากาชาดไทย ประกอบด้วย สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้แก่ นางสุไลรัตน์ โอสถานนท์ ที่ปรึกษา
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นางชุตินธร ปานะดิษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นายชวลิต ผลศรีทอง หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด และนางสาววิไลลักษณ์ วังสการ กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล
และสุขภาพอนามัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยนางกรรณิกา ดาวไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย และ ดร.ธีรบูลย์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร เข้าร่วมประชุมฯ สำหรับข้อหารือในการประชุมร่วมกับจังหวัดกระบี่ในประเด็นหัวข้อสำคัญว่าด้วยเรื่อง การฝึกเทรนนิ่ง
อาสาสมัคร ด้าน Lifeguard ชายฝั่ง หลังจากที่ได้มีการส่งมอบเรือ รถยนต์สำหรับใช้ในหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชนติดขัดเรื่องรถยังไม่ได้รับการโอน และยังไม่ได้
ต่อทะเบียน ศูนย์วิทยุสำหรับใช้ในการสื่อสาร ของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน ทั้ง 3 แห่ง เป็นต้น นอกจากนี้ สภากาชาดไทย ยังได้ไปเยี่ยมหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน
หนองทะเล ณ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่อีกด้วย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร