จังหวัดตรัง

“ การประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 15 จังหวัดในเขตภาคใต้ ” วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม
เรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานความร่วมมือ
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 15 จังหวัดในเขตภาคใต้ โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
เป็นประธานในพิธีเปิด นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ กล่าวรายงาน ในการนี้ สำนักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาด โดย นางมาลี เพ็ญสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด บรรยายในหัวข้อ “ พันธกิจเหล่ากาชาดจังหวัดในการ
จัดการภัยพิบัติ ” สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางอนุรี วิศิษฐ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นางมะลิ วงศ์กระพันธ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง และผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดในภาคใต้ 15 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 130 คน

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง