จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสร้างเสริม
ศักยภาพ
ชุมชนต้นแบบด้านการพยาบาล รุ่นที่ 4โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน จาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย สมาชิกกาชาดและจิตอาสา
สภากาชาดไทย อำเภอซับใหญ่ อำเภอเทพสถิต อำเภอบำเหน็จณรงค์ และอำเภอภักดีชุมพล ซึ่งมีคณะวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย กรรมการ
และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรแกนนำ ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ