จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมโครงการอาสาสมัครสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล
จำนวน 100 คน ประกอบด้วย อำเภอภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ บ้านแท่น และคอนสาร ณ หอประชุมอำเภอภูเขียว โดยมีนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีอบรมดังกล่าว

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ