จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องนครินทร์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าประชุม ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 15 จังหวัด ในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10-11
กรกฎาคม 2562 โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวเปิดงาน การประชุม
ครั้งนี้ มีนายกเหล่ากาชาด กรรมการเหล่ากาชาดด้านงานบรรเทาทุกข์ เจ้าหน้าที่บริหารฯ จาก 15 จังหวัด เจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทย รวมจำนวน
ฅ125 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้งานบรรเทาทุกข์มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อบูรณาการให้การช่วยเหลือไปในแนวทางเดียวกันในเรื่องการจัดการคลัง
การรับบริจาค การส่งเครื่องอุปโภคบริโภคโดย Makro และเพื่อนำเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง